Sosyal Yardımlaşmaya Teşvik Yasası

YAPACAĞINIZ YARDIMLARI VERGİNİZDEN DÜŞÜN.

Fakirlikle mücadele kapsamında; Dernekler ve vakıflara gıda bankacılığı yapma yolu açıldı.

İnsan Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve İzmir Gıda Bankası Derneği’ne yapacağınız GIDA, YAKACAK, GİYECEK ve TEMİZLİK yardımlarınızı verginizden düşebilecek ve KDV de ödemeyeceksiniz.

Nasıl mı? 

Maliye Bakanlığı tarafından 21.03.2004 tarihinde yayımlanan tebliğ ile dernek ve vakıfların gıda bankacılığı yaparken uyacakları kurallar belirlendi.

Buna göre;

a. Gıda maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması gerekmektedir.
b. Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir.


Bununla beraber, dernek veya vakfın başka alanlarda da faaliyet gösteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf vakıf olup olmamasının uygulama açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
c. Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda maddesi niteliğinde olması gerekmektedir.
d. Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.
e. Bağışlar mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir. ( Fiş kabul edilmez)
f. Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir.
g. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır.
h. Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer alması zorunludur.
i. Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyecek ve bağış yapanlara bir örneğini vereceklerdir.
j. Ticari faaliyetle uğraşanlarca düzenlenen faturalar dernek ve vakıf tarafından muhafaza edilecektir.

Not: Gerçek kişiler; Gelir matrahının %10 unu bağış yapabilir.                                          

Şirketler; yaptıkları bağışın tamamını düşerler.( G.V. Kanunu 89.madde 6.Fıkra)

Unutmayalım; Kanunlar hayatı kolaylaştırmak içindir. Müslümanlar için ise, yapılacak yardımlar insani ve ameli bir konudur. ( din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapılmaz)

“Rabbim, yapacağınız yardımları Cennet azığı yapar inşallah”

Bağışçılara Sağlanacak Avantajlar, Uyulması Gereken Kurallar;

a. Gelir Vergisi Mükellefleri (gerçek kişiler) yaptıkları gıda bağış ve yardımlarını maliyet bedeli üzerinden giderleştirecek, bunun için herhangi bir belge düzenlemeyecekler, fakat varsa bağış yapılan mala ait alış belgelerini (fatura ) muhafaza edeceklerdir.
b. Ticari işletmeye dahil gıda maddelerinin bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
c. Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar katma değer vergisinden müstesnadır. Mükellefler maliyet bedeli üzerinden dernek veya vakıf adına düzenleyecekleri faturada Katma değer vergisi hesaplamayacaklar ve faturanın üzerine “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresini yazacaklardır. Fakat bağışladıkları gıda maddelerinin alımında indirim konusu yaptıkları KDV’yi bağışın yapıldığı dönemde katma değer vergisi beyannamesinin 20. satırına dâhil edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında “indirim KDV” hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

Bağışçının gıda maddesiyle uğraşmaması durumunda;
d. Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dâhil olmaması halinde ise, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dâhil) yıllık gelir vergisi beyannamesinin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır. .( G.V. Kanunu 89.madde)
e. 25.12.2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2.1.2004 tarih ve mükerrer 25334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.