İNSAN, EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE İZMİR GIDA BANKASI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Madde –1. DERNEĞİN ADI: İnsan, Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve İzmir Gıda Bankası Derneği (Kısa Adi: İNSAN DER)

Madde –2.DERNEĞIN MERKEZİ: Pazaryeri Mahallesi 943 Sokak No:22 Basmane-İZMİR Adresindedir.

Madde –3.DERNEGİN ŞUBESI: Dernek uygun gördüğü yerlerde şube açabilir.

Madde –4.DEREĞİN GAYESİ: (AMACI)

            İnsanlar arasında evrensel dostluğun, dayanışmamın, yardımlaşmanın, hoşgörünün, barışın, sevginin ve saygının yayılmasını sağlamak, milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı insan yetiştirmek için aile ve geçlik eğitimleri yapmak.

DERNEK; BU AMACINA ULAŞMAK İÇİN:

            a- Yoksul, mazlum, maddi imkânsızlıklardan dolayı sokaklarda, evsiz, şiddet gören, mağdur, korunmaya muhtaç çocuklarımızı; ailesi olanları ailelerine, olmayanların vatana, millete, insanlığa faydalı hale getirmek için koruma altına almak, eğitmek, üretken hale getirmek,

            b- Eşi vefat etmiş, eşinden ayrılmış, eşi cezaevine girmiş ya da eşi çalışamayacak kadar hasta olan durumdaki kadınların, şiddete maruz kalmış kadınların ve bunların çocuklarının, ev kirası, gıda, yakacak, yiyecek, tedavi, barınma, eğitim ve öğretim vb. ihtiyaçlarını karşılamak, üretken hale gelmelerine yardımcı olmak, korunmaya muhtaç kadınlar ve çocuklar için yönetmeliğe uygun sosyal tesisler açmak,

            c- Yetişkin gençlere(erkek-kız) evliliğe hazırlamak için; Anne-babalık, çocuk terbiyesi, ev ekonomisi, sağlık vb. konularda hizmet vermek üzere, eğitim amaçlı kurslar açmak, seminer ve konferans vermek. Bunun için uzman kişilerden faydalanılır,

            d- Maddi imkânları iyi olmayan acil hastaların tedavilerinde yardımcı olmak, kimsesiz, güçsüz, fakir hastalar için ücretsiz tedavi olabilecekleri sağlık merkezleri bulmak,

            e- Çevre bilincinin gelişip yaygınlaşması, vatan topraklarının erozyondan korunması için ağaç dikme çalışmaları yapmak, bu konuda halkı bilinçlendirmek için; seminer, konferans, afiş, radyo, tv. Basın yolu ile tanıtım, bilgilendirme çalışmaları yapmak, bu işle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

            f- Sağlıklı bir yaşam için, sportif faaliyetler düzenlemek, bunun için aerobik, vücut geliştirme, masa tenisi, vb. çalışmalar için salonlar tutmak ve halkımızın hizmetine sunmak,

            g- Bilgisizlikten-cahillikten kurtulmak için; Kültürel çalışmalar yapmak, okuma-yazma kursları açmak, yabancı dil kursları açmak,

            h- Geziler, dinlenme ve eğlenme toplantıları, eğitim faaliyetleri ve spor müsabakaları düzenleyerek daha iyi çalışma, düşünme, ortam ve koşullarını gerçekleştirmek, yaz kursları açmak,

            i- Deprem zedelere ve afet zedelere her türlü yardım toplamak, yardımda bulunmak, gerektiğinde kriz merkezleri ile ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j- Üyelerin istirahatını temin etmek, bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak için lokal, okuma ve oyun salonu, kitaplık, huzur dinlenme evi, öğrenci yurdu, yazlık, kışlık dinlenme yerleri açar,

k- Başarılı öğrencilerin yetişmesi ve güçlenmesi için gerekli çabalara girişir, imkanlar, burs ve yardımlar sağlamak,

l- Eğitim ve öğretim faaliyetleri için; yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri için; çocuk bakım yuvası, kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi, aş ocağı, spor faaliyetleri için; spor sahası, spor salonu gibi tesisleri derneklerin izinle kurulabileceği tesisler hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak faaliyete sokmak,

m- İhtiyaç sahibi aileleri tespit etmek, bunlara gerekli her türlü ayni ve nakdi yardımları yapmak,  

            n- Özellikle ev hanımlarına yönelik olarak “Mikro Kredi” veya benzeri uygulamalar ile karşılıklı veya karşılıksız teknik veya nakdi destek sağlayarak iş sahibi olmalarını sağlamak,              

            o- İsmi her ne ad altında olursa olsun yasalara aykırı olmamak üzere Türkiye’nin her yerinde bulunan tüm ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını, bölge ve yer farkı gözetmeksizin ihtiyaç süresince, ve ihtiyaç anında tam olarak gidermek ve yeniden muhtaç duruma düşmemelerini sağlamak için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve yapılmakta olanlara katılmak. Yasalar çerçevesinde ve gerekli izinleri almak şartı ile yurt dışında doğal afete uğrayan mağdur kimseler ile diğer ihtiyaç sahiplerine de yardım etmek veya bu konuda faaliyet yapan diğer dernek, vakıf ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,                                                                          

            p- Dernek tüzüğünde yazılı iş ve hizmetlerden birini veya birkaçını yapmak üzere yurt içinde ve yurt dışında aynı amaca yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mevzuat çerçevesinde ilişki kurup, işbirliği yapmak ve karşılıklı olarak yardımlaşmak,

q- Bu maksatla 5253 sayılı dernekler kanununun ilgili maddelerine uygun olarak ayni ve nakdi yardımlar toplamak, bağışlar kabul etmek, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet yapmak, toplantılar, konferanslar, paneller, kongreler, seminerler, konserler, açık oturumlar, kermesler, sünnet şölenleri, iftar yemekleri ve çadırları kurmak, yarışmalar organize etmek, bülten çıkarmak, gazete, dergi, radyo ve TV. açmak, lokal açmak.

r- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar, federasyonlar ve konfederasyonlar oluşturmak,

Madde 5. ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Dernek bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için üyelerinden aidat ve hayırseverlerden bağış alır. Dernek gelirlerini alındı belgesi ile toplar. Giderlerini de harcama belgesi ile yapar. Gelir artırmak için sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur.

Madde 6. DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

a- Dernek bütün Faaliyetlerini 5253 sayılı dernekler kanununun çerçevesinde yürütür.

b- Dernek taşınmaz satın almak, bağışları kabul etmek, taşınmazları satmak suretiyle gayesine uygun faaliyetlerde bulunur.

c- Dernek amaçlarında belirtilen hedeflerine ulaşmak amacıyla basın-yayın, internet vb. iletişim Ortamlarından faydalanır.

d- Dernek 5253 sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen hususlar dahilinde taşınmaz edine bilir. İhtiyaçtan fazla taşınmaza sahip olunduğunda, içişleri Bakanlığınca tayin edilen süre içinde dernek tarafından paraya çevrilebilir.

Madde 7.  DERNEĞE ÜYE OLMA

            Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneklere üye olma hakkına sahiptir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi biçiminde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı ile duyurmak zorundadır. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikametgâh etme hakkına sahipseler, üye alınabilirler. Fahri üyelik için ikamet koşulu aranmaz. Fahri üyelik, derneğe maddi ve manevi yardım ve katkıda bulunan kişilere dernek yönetim kurulu kararıyla tevcih edilir.

Madde 8. ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARMA

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Aidat borçlarını yazılı uyarılara rağmen ödemeyen üye istifa etmiş sayılır. Üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir. Üyelik İçin kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

           Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerle, dernek tüzüğüne aykırı eylem ve hareketlerinden dolayı haklarında üyelikten çıkarma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı eylem ve hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı saklıdır.

Madde 9.ÜYELİK HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Kendileri isterse aidat verebilirler. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

           Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Madde 10. DERNEĞİN ORGANLARI,

           a- GENEL KURUL: Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel kurul derneğin en yüksek organıdır.

           b- YÖNETİM KURULU: Dernek yönetim kurulu, derneğin yürütme kolu olup, derneği temsil etme yetkisine haizdir.

           c- DENETİM KURULU: Denetim kurulu derneğin tüm işleriyle mali durumunu denetleme yetkisine sahiptir.

           Madde 11.GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Hakkında üyelikten çıkarma kararı verilen üye; hakkındaki karar genel kurulca itirazın görüşülüp kaldırılmadıkça genel kurula katılamaz. İtiraz sonrası karar bozulursa gündemin izleyen maddelerinin görüşülmesi sırasında üye genel kurula katılabilir. Bu halde adı soyadı, üyelik numarası toplantıya katılanlar listesinin sonuna eklenir. Aidat nedeniyle istifa etmiş sayılan üyelerde genel kurul toplantısına katılma hakkından yoksundurlar. Genel kurul üç (3) yılda bir OCAK ayında yönetim kurulunun daveti üzerine olağan toplantısını yapar. Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

           Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerek gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

            Denetleme kurulunun veya üyelerden beşte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

            Genel kurul çağrısı bu kişilerce yapılır, bunlar tarafından çağrı ile ilgili olarak yapılan giderler belgelenmek kaydıyla dernek bütçesinden kendilerine ödenir.

Madde 12.ÇAĞRI YÖNTEMİ

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa 2. toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (Yedi) günden az 60 (Altmış ( günden ) fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebeplerini belirtilmek suretiyle, İlk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.2. toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (Altı ) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler 2. toplantıya 1. Fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 13.GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. 

Madde 14. GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kuru, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Madde 15.  GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca kimlik belgeleri, Yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olamayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

            Toplantı yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

            Açılıştın sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar Başkan vekili ile yazman seçilerek Divan heyeti oluşturulur,

            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamada oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamalarını zorunludur.

            Toplantının yönetimi ve güvenliği’nin sağlanması, Divan Başkanlığına aittir. Genel Kurul Gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; Üye Oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

            Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 30 (Otuz) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

            Mahkemece kayyım atanması veya medeni kanunun 75. maddesinin 2.fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde 16. GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Konunun gündemin hangi sırasında görüşüleceğine Genel Kurul Divan Başkanı gerekirse genel kurulunda görüşünü alarak karar verir. Gündem maddelerinde sıra değişikliği de keza aynı yöntemle yapılır.

Madde 17. TOPLANTISIZ VE ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 18. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

            b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,                                                    

            c)Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun aklanması,

            d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

            e) Derneğin feshi ne ve şube açılışlarına karar verir

            f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            g) Üyelikten çıkarma kararlarına karşı itirazların görüşülmesi,

            ı) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

i) Genel kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevinden alabilir.

j) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunmasını, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasını veya ayrılmasına müzakere eder ve karara bağlar.

Madde 19. GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMİ

Oylamalar gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile yapılır. Gizli oylar, yönetim kurulunca mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyelerce gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. İşaretli ve kimin tarafından kullanıldığı belli olan oylar geçersiz sayılır. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylar sonucunda oylarda eşitlik oluşmuşsa kuraya başvurulur.

            Tüzükte başka bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına veya çoğunluğuna erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış sayılır.

Madde 20. OY HAKKINDA YOKSUNLUK

            Hiç bir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Madde 21. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Özürsüz ve izinsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan asil üyenin üyeliği düşer, yerine yedek üye çağrılır. İlk toplantıda yönetim kurulu asil üyeleri kendi aralarından Başkan, Başkan Vekili, Sekreter, Sayman ve üye seçerler.

Yönetim kurulu toplantıları; Başkanın çağrısı üzerine her zaman yapılır. Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görev ve yetkileri kullanır..                                              

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, genel merkez genel kurulunca karar verilen şubelerin açılması için en az üç kişiye yetki vermek.

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

           c) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

d) Dernek tüzüğüne aykırı eylem ve hareketleri tespit edilen üyeler hakkında üyelikten çıkarma kararı vermek,

e) Derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli her tür çabayı göstermek, çalışmalarını genel kurula rapor halinde sunmak,

           f) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine görev olarak verdiği diğer işleri yapmak.       

Madde 22. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANA-MAMASI

Yönetim kurulu üye tam sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 23. DENETLEME KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

            Denetleme kurulu 3 Asil 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca açık oylama yöntemi ile seçilir. İlk toplantıda veya boşaldığında üyeler kendi aralarında başkan seçerler.

Denetleme kurulu Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

            Denetleme kurulu denetleme sırasında işlem ve hesaplarda uygunsuzluk, hukuka ve yasaya aykırılık halleri ile her hangi bir yolsuzluğun varlığını saptadığı takdirde durumu denetleme raporunda belirtmekle birlikte genel kurulun olaya el koyması için hemen toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan ister. Yönetim kurulu toplantı çağrısını bir ay içinde yapmazsa denetleme kurulu mahallin Sulh hukuk hâkimine başvurarak genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep eder.

            Denetleme kurulu denetleme sırasında yukarıdaki fıkrada belirtilen eylemler sırasında suç işlendiği kanısına varırsa yetkili organlara suç duyurusunda bulunur.

Madde 24. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.      

Madde 25. MALİ HÜKÜMLER

Dernek üyelerinin ödeyecekleri Aylık ödenti 10,00 TL, yıllık aidatın toplamı 120,00 TL ödenti bir defada ödenebileceği gibi, altı aylık, üç aylık veya bir aylık biçimde de ödenebilir. Üye aidatları günün şartlarına göre genel kurulca yeniden belirlenir.

            Ödentiler yapılan yazılı uyarılara rağmen ödenmediği takdirde, ödentisini vermeyen üye istifa etmiş sayılır, üyelik kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Madde 26. DERNEĞİN GELİRLERİ;

a) Üye ödentisi, (Aylık ödenti 10,00 TL, yıllık aidatın toplamı 120,00  TL)

            b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil,   konser,  kermesler, v.b. gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,

           c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Bağışlar ve yardımlar,

e) Yardım Toplama Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

f) Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önceden Mülki İdare Amirliğine bildirimde bulunmak zorundadır.

           Madde 27. YURT DIŞINDAN ALINACAK YARDIMLAR

Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların banka aracılığı ile alınması zorunludur.

Madde 28. DEFTER VE KAYITLAR, DEFTER TUTMA ESASLARI

Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar ancak yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500,-BİN YTL’ yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutarlar işletme hesabına göre defter tutan dernekler yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutabilirler. Bilânço esasına geçen dernekler üst üste 2 hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altı düşerlerse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler ticari işletmesi bulunan dernekler ticari işletmeleri için ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

Madde 29. TUTULACAK DEFTERLER

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

            a) İşletme Hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1- Karar Defteri

2- Üye Kayıt Defteri

3- Evrak Kayıt Defteri

4- Demirbaş Defteri

5- İşletme Hesabı Defteri

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri

            b) Bilânço Esasında Tutulacak Defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

(a) bendinin 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan derneklerde tutarlar. Yevmiyle Defteri, Büyük defter ve Envanter Defteri; Bu Defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi usul Kanunu ile bu kanunun maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılar. Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernek biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 30. HESAP DÖNEMİ.

Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 01 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Madde 31. İÇ DENETİM

            Derneğin iç denetimi denetleme kurulunca aşağıdaki esaslara göre yürütülür.                                                

            İç denetim dernek organlarıyla, görevlilerin üyelerle ilişkilerinin üyeler arası ilişkilerin, üyelerle dernek birimleri ve yönetimi arasındaki ilişki düzeninin değerlendiril-mesini ayrıca derneğin işlettiği tesislerin çalışma düzeni ile çalıştırılan ücretli personelin dernek birimleri ve üyelerle olan ilişkilerinin değerlendirilmesini kapsar.

            Denetleme kurulu, yönetim kurulunun işlem ve hesaplarını denetleme sırasında denetim kapsamına giren konuları da inceler, değerlendirir ve sonucu bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

            Raporda varılan değerlendirme sonuçları yönetim kurulunca yerine getirilir, konuda genel kurulun direktif ve kararları da yönetim kurulunca uygulanır.

            Gerekli görüldüğü takdirde iç denetim kapsamına giren konularda genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yönetim kurulunca yönerge çıkarılabilir.

            Madde 32. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değişikliği genel kurulca yapılır.

            Genel kurul toplantısı hazır bulunan üyelerden onda birinin önermesi halinde tüzük değişikliği yapılması mümkündür.

            Tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için toplantı yeter sayısı genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıdır.

            Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Bu çoğunluk sağlanmadığı takdirde değişiklik önerisi kabul edilmemiş sayılır.

            Tüzük değişikliği Medeni Kanunun 81’ıncı maddesi uyarınca da yapılabilir.

Madde 33. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Fesihle ilgili kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde Mülki Amirliğe yazı ile bildirilir. Genel kurul karar ile feshi veya kendiliğinden dağılmış sayılma durumlarında derneğin mal varlığı Merkezi Konya’da bulunan RİBAT EĞİTİM VAKFINA veya tüzüğü dernek tüzüğümüze en uygun bir derneğe bırakılır.

Madde 34. FAALİYET SERBESTLİĞİ

          Dernek, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere Türkiye’nin her yerinde ve uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş demek veya kuruluşlara katılabilirler.

Madde 35. ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU:

          Genel Kurulun şube açma kuran almasından sonra tüm iş işlemlerin yapılması için yetki verdiği Yönetim Kurulu tarafından, şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri ikamet eden en az üç kişiye şubeyi kurma yetkisi Ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını. ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğe bildirirler., Bu bildirime dernek, ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.

Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı: Demek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri, Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dâhil. Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü derneğin sorumlu olduğu., bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

Şubeler Dernek Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her 32 üye adına seçilecek 1 delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurul katılma hakkına sahiptir.

Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen’ uygulanır, Uygulamaya ve merkez şube ilişkilerine dair hükümler, Demek Yönetim Kurulu’nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliğin” de gösterilir.

Madde 36. ŞUBE GENEL KURULLARI

          Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

A-Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla üç yılda bir Ocak ayında olağan olarak toplanır. Şube genel kurulunun toplantı ilkeler çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında. ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurul ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

B- Şube Yönetim Kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Yönetim Kumlu ile ilgili 14. ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.

C- Denetleme Kurulu: Şube genel kurulunda seçilen üç asıl ve üç yedek denetçiden oluşur.

Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili 15, ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.

Madde 37. ŞUBELERİN FAALİYETLERİ:

          Şubeler faaliyetlerinde Dernek tüzüğüne bağlı olup, Demek Genel Kurulunun verdiği sınırlar çerçevesinde iş ve işlemlerde bulunabilirler. Şubelerin çalışma şekilleri ve faaliyetlerinin sınırları Demek Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönetmelik ile belirlenir.

Demek Yönetim Kurulu şube Yönetim Kurulunu her zaman denetler ve gerekirse tedbiren görevden alarak Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Madde 38. DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ:

          Dernek Yönetim Kurulu, gerekli görmesi halinde borçlanabilir. Borçlanma usul ve esasları; idarece hazırlanacak yönetmelik doğrultusunda Dernek Yönetim kurulunun belirleyeceği usul ve esasları gösteren yönetmelik ile tespit edilir, Belirlenecek usul ve esaslar haricinde derneği usulsüz olarak borçlandıranlar bu borçtan dolayı şahsen sorumludurlar, Karar olmadan borçlanma halinde borçlanma işleminde imzası olmayan. Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu yoktur.

Madde 39. YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

            Dernek, tüzüklerinde gösterilen amaçlar gerçekleştirmek üzere, mevzuata aykırı olmamak üzere ve gerekirse yasal izin alınarak benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir, benzer amaçlı dernek ve vakıflara uygun göreceği yardımları yapabilir. Özellikle ihtiyaç fazlası veya zaman içerisinde bozulma ihtimali olan ayni malzemeyi uygun göreceği diğer vakıf veya Derneklere verir. Bunun uygulanmasında yönetim kurulu tamamen yetkilidir.

Mevzuatın ilgili hükümleri saklı kalmak üzere ve gerekirse izin almak şartı ile; Dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer yurt iç veya yurtdışı sivil toplum kuruluşları veya gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.

Madde 40. SANDIK KURMA

          Dernek, sağlanan karın üyelere paylaştırılmaması, gelir, faiz veya başka adlarla üyelere aktarılmaması şartıyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Kurulacak bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları hazırlanacak yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde düzenlenir.

Madde 41. DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

          Demek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.

          Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir, verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez,

          Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim kurulu, genel kurul yapılıncaya kadar alınması zorunlu personelin maaşını belirler. Mevcut personel ile genel kurula kadar alınacak personelin ücretleri Yönetim kurulunca belirlenir. Bir sonraki genel kurul yapılıncaya kadar şartların değişmesi durumunda yönetim kurulu bu ücretlerin artırılması veya azaltılmasında yetkilidir. Çalışan ücretlilerin maaş ve haklar ile sair hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak yönetim kurulunca personel ve disiplin yönetmeliği hazırlanır.

Bu konu ile ilgili yasalarda veya yönetmeliklerde bir değişiklik yapılması halinde bu değişikliklere uyulur.

            Madde 42. YURTDIŞINDAN YARDIM ALINMASI

            Demek; mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Madde 43. TAŞINMAZ MAL EDİNİLMESİ

            Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz. mal satın alabilir veya satabilir. Dernek, edindiği taşınmazları tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Madde 44.TEMSİLCİLİK

          Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurulunda temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Madde 45. PLATFORMLARA KATILMA

          Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle kendi aralarında veya vakıf sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim kurulunun katan ile platformlar oluşturabilir, oluşturulmuş platformlara katılabilir.

Madde 46. FEDERASYONLARA KATILMA

          Dernek, Genel Kurul kurulunun kararı ile yasal çerçevede ve gerekli izinleri almak şartı ile kurulmuş federasyonlara katılabilir veya benzeri amaçlı dernek veya sivil toplum kuruluşları ile birlikte, yeni federasyonlar kurabilir. Bunun ile ilgili esaslar Genel Kurulca karara bağlanır. Derneğin federasyona kimlerce ve nasıl ve ne sürede temsil edeceğine Genel Kurul karar verir,

Madde 47 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek ana tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde öncelikle Dernekler Kanununa bakılır, orada da hüküm yoksa Türk Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

BAŞKAN               BAŞKAN YARDIMCISI                                   SAYMAN

         İhsan CANİK                Zeki KAHRİMAN                                      Suat EROĞLU

                                  ASİL ÜYE                                                 SEKRETER

                                 Ahmet CAN                                     İsmail KÖSTEKCİ